شرکت داده کاوان ایرسا

بــاور‌ بــه‌ اینکــه‌ جهــان ،‌ در‌ مرحلــه‌ی‌ ورود‌ بــه‌ دوره‌ ارزهــای‌دیجیتــال‌ و‌ تغییــر‌ ســبک‌ زندگــی‌ ناشــی‌ از‌ آن‌ مــی‌باشـد،‌ انســان‌ را‌ بــه‌ فکــر‌ ســازگار‌ کــردن‌ خــود‌ بــا‌ ایــن‌ ســبک‌ زندگــی‌ وا‌مــی‌ دارد.‌ بــر‌ایــن‌ اســاس ،‌ نیــاز‌ بــه‌ آمــوزش‌ بــرای‌ حرکــت‌ بــا‌ ایــن‌ تغییــر‌ و‌ آمـاده‌سـازی‌ خـود‌ بـا‌ سـبک‌ زندگـی‌ جدیـد‌ بـر‌ هیـچ‌ کـس‌ پوشـیده‌ نیسـت.‌ 

آیـا‌ از‌ تغییـر‌ کلــی‌ نحــوه‌ معامــلات‌ و‌ آگاهــی‌ از‌ چگونگــی‌ رفــع‌ نیازهــای‌ معیشــتی‌ و‌روزمــره‌ی‌ خــود‌ و‌ اطرافیــان‌ آگاهــی‌ داریــم؟‌ 

آیــا‌ زیر ســاخت‌هــای‌ ابتدایــی‌ ایــن‌ ســبک‌زندگــی‌ را‌ مـی‌شناسـیم؟‌

چگونگـی‌ زندگـی‌ در‌ ایـن‌ عصـر،‌ نحـوه‌ی‌ سـفر‌ رفتـن،‌ تماشـای‌ یـک‌  مسابقه‌ی‌ فوتبال،‌ خرید‌بلیط‌ سینما‌و…‌ همگی‌ تحت‌ تاثیر‌ این‌ تغییر‌ خواهند‌ بود.‌

پـس‌ علـم‌ بـه‌ ایـن‌ تغییر،‌ چـراغ‌ نیاز‌ به‌ آمـوزش‌ را‌ در‌درون‌ هر‌فردی‌ روشـن‌ خواهد‌ کرد.

سرتیتر دوره های حوزه فناوری و تجارت

سرتیتر دوره های حوزه فناوری و زندگی

سکوی پرتاپ شما به سمت موفقیت

مقالات آموزشی ایرسا

افزایش دانش فنی شما

خدمات ایرسا

انفجار آینده شغلی و ایرسا

IRSABranding

مسیر آموزشی تجارت

IRSABTC

مسیر آموزشی مهندسی